Proces zarządzania ryzykiem jest jednym z kluczowych narzędzi zarządzania każdej nowoczesnej organizacji. Umiejętne stosowanie mechanizmów zarządzania ryzykiem pozwala przedsiębiorstwom w pełni wykorzystać ich potencjał, podejmować optymalne decyzje biznesowe oraz trwale budować przewagę konkurencyjną.

Termin ryzyka na stałe wpisał się we wszystkie obszary zarządzania organizacją zarówno na poziomie strategicznym jak i operacyjnym. Obowiązek prowadzenia systematycznej analizy ryzyka określają przepisy prawa w zakresie kontroli zarządczej, ochrony danych osobowych (RODO), czy cyberbezpieczeństwa oraz międzynarodowe standardy zarządzania m.in. system zarządzania jakością (ISO 9001), bezpieczeństwem informacji (ISO 27001), ciągłością działania (ISO 22301) czy system antykorupcyjny (ISO 37001).

Zapewniamy naszym Klientom kompleksowe wparcie w zaprojektowaniu i wdrożeniu ERM w oparciu o międzynarodowe standardy ISO 31000 i COSO II. W swojej pracy stosujemy nowoczesne narzędzia informatyczne, m.in. najpopularniejsze w Polsce oprogramowanie e-risk wspierające proces zarządzania ryzykiem.

Zakres usług

 • null

  opracowanie metodyki zarządzania ryzykiem

 • null

  wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem

 • null

  wsparcie w pierwszej interakcji procesu zarządzania ryzykiem

 • null

  wsparcie w opracowaniu planów postępowania z ryzykami nieakceptowalnymi

 • null

  wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania ryzykiem e-risk

 • null

  dedykowane szkolenia z zarządzania ryzykiem (Risk Manager ISO 31000)

 • null

  przegląd rejestru ryzyka

 • null

  optymalizacja modelu zarządzania ryzykiem

 • null

  warsztaty dla pracowników z identyfikacji, analizy i ewaluacji ryzyka

Wsparcie narzędziowe

CASE STUDY

Jedna z największych firm w Polsce postanowiła wdrożyć systemowe zarządzanie ryzykiem w całej organizacji, w tym celu nawiązała współpracę z firmą PBSG. Dużym wyzwaniem dla Zespołu Wdrożeniowego była wyjątkowa unikatowość firmy, specyfika jej działalności oraz nieszablonowa kultura organizacyjna.

W pierwszej fazie prac projektowych dokonano analizy rozwiązań funkcjonujących w firmie  w zakresie zarządzania ryzykiem oraz specyficznych potrzeb w stosunku do budowanego systemu. Na podstawie zgromadzonych informacji opracowano koncepcję systemu, w której określono strukturę zarządzania, procedury oraz metodykę zarządzania ryzykiem. Następnie proces został zaimplementowany do narzędzia informatycznego e-risk.

W celu zapewnienia skuteczności zarządzania ryzykiem niezbędne jest zbudowanie odpowiedniego poziomu świadomości wśród uczestników procesu,  dlatego też przeprowadzono cykl szkoleń w zakresie rekomendowanego modelu zarządzania ryzykiem. W kolejnej fazie prac projektowych przystąpiono do indywidualnych spotkań warsztatowych z przedstawicielami poszczególnych obszarów funkcjonowania firmy, podczas których identyfikowano i poddawano szczegółowej analizie ryzyka i szanse. W trakcie ponad 50 dni intensywnych warsztatów wypracowano rejestr ryzyka dla całej firmy i zgodnie z przyjętą metodyką wskazano ryzyka nieakceptowalne, wymagające podjęcia dodatkowych działań minimalizujących ryzyko.

Wdrożony system zarządzania ryzykiem mimo ciągłego rozwoju i doskonalenia, już dziś stanowi jedno z kluczowych narzędzi zarządczych Zarządu Spółki.

Jesteś zainteresowany? Napisz do nas