Optymalizacja systemu zarządzania ryzykiem w oparciu o model COSO II i ISO 31000 oraz wdrozenie narzędzia e-risk wspierającego proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Amica Wronki SA

Wyzwanie:

Podstawowym założeniem realizowanego projektu było dokonanie optymalizacji funkcjonujących rozwiązań w zakresie zarządzania ryzkiem pod kątem zwiększenia ich efektywności. W praktyce ma to doprowadzić do wykorzystania wyników zarządzania ryzykiem do doskonalenia, promowania działań proaktywnych kosztem reagujących, zmniejszania strat z materializacji się ryzyka i zapobiegania tym stratom.

Wprowadzane rozwiązania miały doprowadzić do sytuacji, w której Zarząd będzie otrzymywał aktualną i przydatną informację o ryzykach, która będzie przydatna i użyteczna do podejmowania decyzji.

Aby zarządzanie ryzykiem mogło być skuteczne i efektywne, niezależnie od zastosowanego modelu, wymaga ono dużego zaangażowania i właściwej komunikacji na każdym szczeblu, w związku z tym podjęto również decyzję o wykorzystania dedykowanego narzędzia informatycznego e-risk.

Wprowadzane rozwiązania mają doprowadzić do sytuacji, w której:

  • Zarząd będzie otrzymywał aktualną i przydatną informację o ryzykach, a częstotliwość raportowania będzie dostosowana do charakteru ryzyk i ich istotności,
  • Dane te będą wpierać podejmowanie decyzji.

Przed rozpoczęciem realizacji projektu, Zarząd postawił dwa główne cele: doprowadzić do wyceny finansowej każdego zidentyfikowanego ryzyka oraz zwiększyć przejrzystość danych, stanowiących wyniku analizy ryzyka.

Co zrobiliśmy:

Prace projektowe były realizowane w kilku etapach, począwszy od działań typowo koncepcyjnych, skończywszy na uruchomieniu oprogramowania e-risk na serwerach Klienta i zaimplementowaniu bazy danych zawierających dedykowane dla Amica rozwiązania.

W początkowej fazie realizacji prac dokonaliśmy szczegółowej analizy stosowanych rozwiązań i na podstawie dyskusji w zespole projektowym zaproponowaliśmy usprawnienia oraz koncepcję dokumentacji systemowej. W kolejnym etapie, na podstawie zaprojektowanych rozwiązań kluczowi uczestnicy zarządzania ryzykiem zostali poddani szkoleniom, poruszającym zarówno kwestie merytoryczne, jak i obsługę oprogramowania.

Kolejnym etapem było dokonanie przeglądu rejestru ryzyk i jego dostosowanie do oczekiwań informacyjnych Zarządu. Każde ryzyko zostało poddane szczegółowej analizie, co w konsekwencji miało stanowić podstawę do ewaluacji ryzyka i jego wyceny finansowej. Raportowanie w tym zakresie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem oprogramowania e-risk w chmurze. Efektem zrealizowanych prac było przygotowanie planów postepowania  ryzykiem dla ryzyk nieakceptowalnych.

Korzyści:

Optymalizacja metodyki zarządzania ryzykiem spowodowała, ze stosowany model był z jednej strony łatwiejszy do wykorzystania przez Właścicieli Ryzyka, z drugiej zaś strony udzielał odpowiedzi na kluczowe pytanie stawiane przez Zarząd – ile kosztuje zmaterializowanie się konkretnego ryzyka lub kilku ryzyk.

Docelowo model objąć ma również szacowanie kosztów wdrożenia i utrzymania środków kontroli i ocenę ich efektywności. Tak skonstruowane rozwiązania, wspierane dodatkowo wykorzystaniem narządzie informatycznego, znacząco zwiększy efektywność zarządzania ryzykiem i przydatność generowanych danych i informacji. Stanowi także ważne źródło informacji o ryzykach dla Zarządu.

Zastosowane narzędzia i modele:

  • analiza ekspercka
  • e-risk
  • burza mózgów, warsztaty
  • analiza scenariuszy zagrożeń
  • doradztwo