Zarządzający firmą czy urzędem chcą uzyskiwać racjonalne zapewnienie o zgodności działania z różnego rodzaju wymaganiami prawnymi czy biznesowymi. Chcą także móc rzetelnie odpowiedzieć na pytania o prawidłowość, skuteczność i efektywność funkcjonujących mechanizmów kontroli, czy zachowanie obiektywizmu przedstawianego obrazu sytuacji bieżącej i jej oceny. Pojawiają się także pytania związane z racjonalnością podejmowanych decyzji, wydajnością i oszczędnością realizowanych działań, kwestiami związanymi z zarządzaniem ryzykiem, jego użytecznością i uzyskiwaną wartością dodaną, zapewnianiem szeroko pojętej zgodności i zabezpieczaniem organizacji przed wystąpieniem różnego rodzaju nadużyć.

Odpowiedzi na tego typu pytania mogą zostać dostarczone przez właściwie prowadzony audyt wewnętrzny, podążający i stosujący międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego IIA. Audyt dostarczyć może niezależnej oceny kluczowych procesów organizacji, zidentyfikować nieefektywne systemy, działania i rozwiązania hamujące osiąganie założonych celów biznesowych.

Obiektywnie przeprowadzona ocena, niezależność audytorów, ich specjalistyczna wiedza oraz znajomość różnych sektorów to klucz do uzyskania jak najbardziej trafnej diagnozy i rekomendacji oraz późniejszego doskonalenia funkcjonującego w organizacji systemu kontroli, optymalizacji procesów, bezpieczeństwa czy zwiększenia wydajności i efektywności.